MAMAT Alapszabály

Magyar Malakológiai Társaság

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLYA

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület (továbbiakban Társaság) neve:
Magyar Malakológiai Társaság
A Társaság rövidített neve: MAMAT Idegennyelvű elnevezése angolul: Hungarian Malacological Society
Angol nyelvű rövidített elnevezése: HMS
Idegennyelvű elnevezése németül: Ungarische Malakozoologische Gesellschaft
Német nyelvű rövidített elnevezése: UMG
A Társaság székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 14.
A Társaság postacíme: 1151 Budapest, Bem utca 36.
A Társaság önálló szervezet. Működése kiterjed az ország egész területére.

2.
A TÁRSASÁG CÉLJA
2.1. A Társaság önkormányzati elven működő társadalmi szervezet és jogi személy.
2.2. A Társaság fő célkitűzései:
- a Társaság alapvető célja a magyar malakológusok és a malakológia iránt érdeklődők szervezeti összefogása, a malakológia társadalmi elismertségének fokozása érdekében,
- a hazai malakológiai eredmények és más tudományok malakológiával kapcsolatos eredményeinek népszerűsítése,
- a malakológiai ismeretek iskolai és iskolán kívüli oktatásának támogatása,
- a különböző malakológiai szakágak elméleti és gyakorlati kutatásainak összehangolása, elősegítése és támogatása,
- az egyetemes és a magyar malakológia ismereteinek terjesztése,
- a magyar nyelvű malakológiai szakirodalom továbbfejlesztése és használatának kiszélesítése,
- a nemzetközi szakmai irányelvek és ajánlások adaptálása,
- a magyar malakológiai szaknyelv szakágak közötti összehangolásának koordinálása és a fejlesztési irányok kimunkálásának elősegítése,
- fiatal malakológus kutatók elméleti és gyakorlati nevelése, támogatása, képzésük elősegítése
- együttműködés a különböző szintű oktatási intézményekkel,
- felkérés esetén a malakológiát érintő kérdések véleményezése,
- környezetvédelem: természeti környezet védelem, állatvédelem,
- az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb társadalmi szervezetek és civil kezde-ményezések segítése,
- az Unitas Malacologica, az Európai Unióban működő, és egyéb nemzetközi társszervezetek, valamint a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának elősegítése az alapvető célok keretében valamint a közös kutatásba történő bekapcsolásuk és részvételük lehetőségének megteremtése,
- a magyar malakológiai hagyományok ápolása, a szakterület kulturális örök-ségeinek megőrzése,
- az eredmények tudományos és népszerű tudományos közzététele,
- kulturális rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezése.

3.
A TÁRSASÁG TAGSÁGA

3.1. A Társaság alapító tagjai azok, akik az alapító Közgyűlésen kinyilvánították azt, hogy a Társaságban tagként részt kívánnak venni.
3.2. A Társaság tagjai (rendes, pártoló, tiszteletbeli tag) a malakológia, a puhatestűek állattörzsével foglalkozó tudományágainak vagy részterületeinek kutatói és művelői, valamint a téma iránt érdeklődő, a célkitűzéseket támogató, segítő természetes és jogi személyek.

3.3. A Társaság rendes tagja minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
A belépéshez belépési nyilatkozat és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított 30 napon belül dönt. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a tagsági viszony kezdetének időpontja szerinti sorrendben tartalmazza a tagok következő adatait: név, lakcím, születési idő, postacím (e-mail), a tagsági viszony kezdete, a tagsági viszony vége, a megszűnés oka.

3.4. A Társaság pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti a Társaság munkáját. A tagfelvétel és nyilvántartás a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag véleményezési és javaslattételi joggal vehet részt a közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik, a Társaság tisztségeibe nem választható. E kivételek mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás illeti meg.
3.5. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta a Társaság tevékenységi körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.

3.6. Tiszteletbeli elnöki címre javasolható a Társaság rendes tagja, aki malakológiai életművével, valamint a közösség érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedően szolgálta a Társaság tevékenységi körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli elnöki címet a Közgyűlés adományozza.

3.7. A Társaság rendes tagja jogosult:
- arra, hogy tisztségviselőket válasszon és választható legyen,
- a Társaság céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- a Társaság szolgáltatásait igénybe venni.

3.8. A Társaság tagja köteles:
- az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
- a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.

3.9. A tagdíj évi minimum összege rendes tagoknak:

– aktív dolgozóknak 3000,- Ft,
– nyugdíjasoknak 2000,- Ft
– tanulóknak 1000,- Ft.

A tagdíj évi minimum összegének változásáról a továbbiakban a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés dönt.

3.10. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy halálával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából.

3.11. Ha valamelyik tag a Társaság tevékenységét veszélyezteti, az Alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít vagy a tagdíjat egy éven túl, felszólítás ellenére nem fizeti meg, a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a Társaságból. Ha a kizárást a tagdíj megfizetésének elmaradása miatt kezdeményezték, és a tag az elnök írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad.
A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot az elnök írásban értesíti és személyes meghallgatását kedeményezi.
A meghallgatás eredményeképpen döntését a Vezetőség fenntartja vagy visszavonja. A kizárásról a Közgyűlés dönt.

4.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

4.1. A Társaság szervezete:
- a Közgyűlés (a tagság),
- a Vezetőség (a tagság által választott tisztségviselők).

4.2. A Közgyűlés:
- a Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlésen a tagok önmagukat képviselik, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
- Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést akkor kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri, vagy a Vezetőség azt szükségesnek tartja.
- a Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a+1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés időpontját az eredeti Közgyűlés meghívójában meg kell jelölni, a távolmaradás következményeire való figyelmeztetés mellett.

4.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg, 5 évi időtartamra. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az Alapszabály megállapítása és módosítása, a tagdíj minimum összegének meghatározása, az éves költségvetés meghatározása, az éves beszámoló elfogadása, a tisztségviselők megválasztása, tiszteletbeli tag jogaiba való beiktatása, tiszteletbeli elnöki cím adományozása, a tag kizárása és a Társaság más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az Alapszabály módosításához, és a Társaság feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a Közgyűlés kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

4.4.
A Vezetőség öt tagból áll, akiket a Közgyűlés választ öt évre. A Vezetőség tagjai: elnök, alelnök és három vezetőségi tag. A Vezetőség a Közgyűlések közötti időszakban a Társaság irányító testülete. Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása. A Vezetőség legalább évente kétszer vagy szükség szerint tart ülést, de bármely vezetőségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 8 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok és a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. A vezetőségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A Vezetőség ülései nyilvánosak, kivéve, ha a döntéseivel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetőség határozatképes, ha az ülésen a vezetőségi tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetőség személyeket érintő döntéseit írásban közli az érintettekkel.

4.5. A Társaság Vezetőségének tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységüket pénzbeli térítés nélkül végzik.

4.6. Mind a Közgyűlés, mind a Vezetőség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A Közgyűlésről a választott jegyzőkönyvvezető által készített, az elnök és két választott résztvevő által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. Vezetőségi ülés esetén a jegyzőkönyvet aláírja a Vezetőség minden jelenlévő tagja.

5.

A TÁRSASÁG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

5.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Társaság vagyonát képezi. A Társaság vagyona oszthatatlan. A Társaság a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az eszközök gyarapításához hozzájárulnak a pályázatok útján nyert és a Társaság kiadványaiból és rendezvényeiből befolyt összegek is.
5.2. A Társaságot a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérése érdekében folytathat.
5.3. A tagsági díjakat a Társaság elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a Társaságot terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.
5.4. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a társaság gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
5.5. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok támogatására fordítja.

6.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE

6.1. A Társaságot az elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.
6.2. A Társaság bankszámlája felett az elnök és egy további vezetőségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK


7.1.
A Társaság mint társadalmi szervezet, tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

7.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

7.3. A Társaság megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés kimondja, más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, a bíróság feloszlatja, vagy a bíróság megszűnését megállapítja. Megszűnés esetén – a hitelezők kielégítése után – a Társaság vagyonáról a közgyűlés dönt.

7.4.
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
7.5. A Társaság Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2008. március 1. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták.
7.6. A Társaság Alapszabályát az elnök a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Budapest, 2008. március 1.

Dr. Erőss Zoltán Péter
elnök